Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Нормативно-правові засади діяльності відділу освіти

Драбівської районної державної адміністрації

 

Діяльність відділу освіти визначається:

- Конституцією України;

- діючими законами України;

- актами Президента України і Кабінету Міністрів України;

- наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- розпорядженнями голови Черкаської обласної державної адміністрації;

- наказами Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

- рішеннями обласної та районної рад, виконавчого комітету;

- розпорядженнями районного голови;

- Положенням про відділ освіти.

 

 Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

 

 Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, а також положенням про відділ освіти.

 

Відповідно до основних завдань відділ освіти :

 

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх і змінних шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

8) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім"ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

11) координує роботу навчальних закладів, сім"ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

13) організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани, загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

17) організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

18) видає інформаційно-методичні бюлетені;

19) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

20) координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

21) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

22) організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

23) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

24) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

25) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

26) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

27) організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

28) проводить атестацію педагогічних працівників в межах своєї компетенції;

29) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

30) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

31) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

32) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

33) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

34) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

35) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше, ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

36) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

37) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік);

38) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

39) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

40) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

 

Відділ освіти має право:

- залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

- брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

- скликати районні, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району; 
- зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

 Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території району , одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Начальник відділу освіти може мати заступника.

 

 Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, який діє відповідно до положення про нього.

 

 Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.