Відділ освіти Драбівської районної державної адміністрації

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Управлінський апарат

 

Функції апарату управління:

 

1. Організація мережі навчальних закладів у Драбівському районі на управління закладами освіти та навчально-виховними комплексами.

2. Якісна організація нормативно-правового забезпечення освіти (загальноосвітньої, дошкільної та позашкільної).

3. Створення умов для реалізації потреб населення Драбівського району у освіті.

4. Проведення державної атестації навчальних закладів.

5. Налагодження міжнародного співробітництва у сфері освіти.

 

Функціональні обов'яки начальника відділу освіти:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 
відповідальності його працівників;

- представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

- затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;

- розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

- планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

- видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

- затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, 
міжнародними організаціями, фондами тощо;

- призначає на посади і звільняє з посад керівників навчальних закладів, що є комунальною власністю, за попереднім погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування (згідно статті 20 Закону України "Про освіту"); 
- призначає на посади та звільняє з посад керівників державних і комунальних дошкільних навчальних закладів (стаття 31 Закону України "Про дошкільну освіту");

- призначає на посади та звільняє з посад керівників державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (стаття 23 Закону України "Про позашкільну освіту");

- призначає на посади та звільняє з посад педагогічні кадри, у тому числі керівні кадри, кадри державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів (стаття 37 Закону України "Про загальну середню освіту");

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації структуру і штатний розпис відділу освіти Драбівської районної державної адміністрації.

Начальник відділу освіти може мати заступника.

 

                                                                       Централізована бухгалтерія


Основні функції:
1. Організація фінансового забезпечення навчальних закладів Драбівського району (дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних).
2. Бухгалтерський облік, фінансова звітність.
3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю в навчальних закладах.
4. Складання когторисів витрат, розрахунків з бюджету, тарифікацій педагогічних працівників, зведених розрахунків.
5. Прогнозування бюджету, аналіз використання бюджетного фінансування навчальних закладів району, виявлення і мобілізація внутрігосподарських резервів. 
6. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.
7. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів.
8. Інші функції відповідно до Положення про централізовану бухгалтеріювідділу освіти Драбівської районної державної адміністрації.

                                                                      Районний методичний кабінет

Функції даного підрозділу:

1. Організація постійного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та керівних кадрів Драбівського району.

2. Апробація інноваційних педагогічних методів, інформаційних технологій.

3. Впровадження передового перспективного педагогічного досвіду.

4. Проведення турнірів, творчих конкурсів, олімпіад, конференцій, семінарів та різноманітних представницьких заходів.
5. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.
6. Організація навчально-виховного процесу.
7. Вивчення якісного рівня викладання основ наук у навчальних закладах району.
8. Організація профілізації навчання учнів старших класів.
9. Організація методичної роботи в освітніх закладах Драбівського району.
10. Навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби у закладах освіти Драбівського району.
11. Висвітлення завдань та проблем, що стосуються сфери освіти, через СМІ та Інтернет.


                                                                                   Бібліотека РМК


Бібліотека РМК створена з метою формування бібліотечних фондів навчальної, науково-популярної, методичної та художньої літератури загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 

В основу роботи бібліотекаря Драбівського районного методичного кабінету покладена робота, суть якої - пропаганда матеріалів реформи школи та навчально-виховного процесу. 

Завдання, покладені на бібліотекаря:

- розширення агітації і пропаганди навчальної книги, художньої літератури, методичної літератури, нової періодики;

- забезпечення вчителів методичною літературою, новими періадичними виданнями;

- участь у роботі методичних об'єднань.

 

                                               Районна психолого-медико-педагогічна комісія (ПМПК)


Функції ПМПК: 
- здійснення навчально–корекційної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, характеру мовних порушень в них;

- забезпечення умов для засвоєння дітьми з особливими потребами освітніх програм;

- обстеження та облік дітей з особливими потребами;

- здійснення психолого-педагогічної корекції;

- консультування батьків, педагогів, практичних психологів навчальних закладів з означеної проблеми;

- контроль за якісним виконанням посадових обов’язків вчителів-логопедів.


 

                                                                Логопедичний пункт, логопедична група


Функції: 
- обстеження учнів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів з метою виявлення дітей з мовними вадами; 
- зарахування в логопедичний пункт або логопедину групу учнів, які мають мовні недоліки, для їх подального виправлення; 
- робота з педагогічними кадрами, соціальними педагогами, практичними психологами, вихователями, батьками з профілактики мовних порушень; 
- проведення відповідних консультацій для учнів, вчителів, вихователів та батьків або осіб, що їх замінюють.

 

 

Група з централізованого господарчого обслуговування закладів і установ освіти Драбівського району

 

Функції групи:

- розробка перспективних та річних планів ремонтних робіт об’єктів та споруд закладів і установ освіти району;

- контроль за технічним станом будівель та споруд установ і закладів освіти, що знаходяться на балансі відділу освіти;

- підготовка договірної документації на виконання ремонтних робіт з підрядними організаціями;

- нагляд за якістю виконання ремонтних робіт підрядними організаціями;

- оформлення дефектних актів на ремонт будівель та споруд, а також навчального обладнання;

- оформлення заявки на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію об’єктів;

- контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки в установах і закладах.